ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

  1. BESTELLINGEN

Vanwege de hoge administratieve kosten, kunnen wij als groothandelaar geen bestellingen van minder dan 100 € aanvaarden.

  1. PORT EN ADMINISTRATIE

Indien anders bepaald, wordt elke levering bij bestelling boven de 250 €, franco afgehandeld. Voor bestellingen van minder dan 250 €, worden een forfaitaire bedrag van 10€

  1. ONTVANGST VAN DE GOEDEREN

De goederen worden vervoerd op risico van de bestemmeling die in dit verband slechts verhaal heeft op de derde vervoerder, zelfs bij verzending franco.

  1. LEVERINGSTERMIJN

Onze leveringstermijnen worden louter informatief meegedeeld en zijn niet bindend. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding, tenzij dit uitdrukkelijk vooraf wordt overeengekomen.

  1. BETALING

Indien anders bepaald, zijn al onze facturen betaalbaar op 30 dagen einde maand. Elke factuur, welke op de vervaldag onbetaald blijft, geeft ons het volle recht om zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10% per jaar aan te rekenen. Deze intrest zal ingaan vanaf de vervaldag en dit met een minimum van 12.39 €. De goederen blijven ons eigendom tot volledige vereffening van de facturen.

  1. KLACHTEN

Geen enkele klacht kan nog worden aanvaard 8 dagen na levering van de goederen. Terugneming, creditering of vervanging van de goederen kan slechts geschieden na franco -terugzending aan ons adres en na onderzoek. Het gebruik en de voortverkoop van onze goederen betrekt in geen enkel geval onze verantwoordelijkheid. Volgens de C.E. -wetgeving is het onmogelijk producten terug te nemen die niet meer in de oorspronkelijke en volledige verpakking zijn.

  1. RECHTSBEVOEGDHEID

In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd. Het aanvaarden van de goederen welke op de factuur zijn vermeld, geldt als bevestiging van kennisname en akkoord met de onderhevige verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

  1. AFWIJKING

Onze facturen zijn vrijgesteld van echtverklaring van schuldvordering evenals van bijkomende handtekeningen, als gevolg van toelating nr. 355 du 1/2/1978.

  1. PRIJZEN

De prijslijsten die informatief worden meegedeeld aan het cliënteel, houden geen enkele formele verbintenis in. Tenzij anders vermeld is de geldigheid van onze offertes beperkt tot 90 dagen.

De elektrochirurgische artikelen beantwoorden aan de toepasselijke Belgische en Europese normen, zodat onkosten voor nazicht niet van onze facturen weerhoudbaar zijn, noch door een derde aangerekend kunnen worden zonder onze uitdrukkelijke toelating.

  1. STRAFRECHTELIJKE CLAUSULE

In geval van vervolging bedraagt de boete 10% per jaar vanaf de ingebrekestelling, om onder andere de kosten ervan te dekken.